RU                   rtists

              enres

            ale/Buy paintings

            ervices

              rticles

               inks

             ontacts


Dovgalevskaya Vera Veniaminovna
1916-1999

Click on image to enlarge


"Vira Dovgalevska". Paintings: Booklet.
Kyiv, "PC World Ukraine"
price on requestВыставка работDovgalevskaya V.V. :: Dahlias ::
1969, 80х100, oil on canvas


Dovgalevskaya V.V. :: Still life with spidola ::
1960

Dovgalevskaya V.V. :: Flowers ::
50х40, 1980-th, oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Autumn flowers ::
1950-th, 79х74, oil on canvas

Dovgalevskaya V.V. :: Still life with a toy ::
1980-th, 35,5х49,5, oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Young girl ::
1967, 75х63, fiberboard, pastel

Dovgalevskaya V.V. :: Girl ::
ladt quarter of the ХХ century, 68х51, pastel on paper


Dovgalevskaya V.V. :: Flowers ::
1959, 50х60, oil on canvas

Dovgalevskaya V.V. :: Asters ::
73,5х49, oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Golden autumn ::
49,5х70, oil on canvas

Dovgalevskaya V.V. :: Poppies ::
1953, 59х60, oil on canvas


Dovgalevskaya V.V. :: Flowers ::
58х40, oil on cardboard

Dovgalevskaya V.V. :: Lilac ::
67x87, oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Tendreness ::
1959, 65x50, watercolor on paper

Dovgalevskaya V.V. :: Girl in a red beret ::
1969, 47x35, watercolor on paper


Dovgalevskaya V.V. :: Bouquet of flowers ::
39x27, oil on cardboard

Dovgalevskaya V.V. :: Still life with flowers ::
1950, 40х50 , oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Spring still life ::
1981, 50х59, oil on cardboard

Dovgalevskaya V.V. :: Still life ::
34х25, oil on cardboard


Dovgalevskaya V.V. :: Still Life with a plate ::
1970-th, 50х35, canvas on cardboard, oil

Dovgalevskaya V.V. :: Still life with wildflowers ::
1960-th, 62х60, oil on canvas


Dovgalevskaya V.V. :: Portrait of a woman ::
1960-th, 46х33, oil on cardboard

300$

Dovgalevskaya V.V. :: Tulips ::
61х69, oil on canvasNostalgie © 2011
Designed by Devinora